پنجشنبه ۹۸/۵/۲۴

آور دو نیم کل بازی 

ضریب : 1/70

 

هندی منفی یک میزبان 

ضریب : 1/38

 

هندی مفنی یک میزبان 

ضریب : 1/55

 

برد میزبان ( کل بازی )

ضریب : 1/66