سه شنبه ۹۸/۵/۲۲

آور یک گل مهمان کل بازی 

ضریب : 1/65

 

 بی تی ( هردوتیم گل میزنن )

ضریب : 1/75

 

آور دو نیم کل بازی 

ضریب : 1/55

 

برد میزبان ( سلتیک )

ضریب : 1/45