دوشنبه ۹۸/۶/۱۸

سلام و درود

دیروز استراحت بودیم بعد از دوروز خفن و برد تو بردیم😁 میریم که داشته باشیم بازی های امروزو ⌚

 

آور 1/5 فردی کرواسی

ضریب : 1/50

 

 

آور 2/5 کل بازی 

ضریب : 1/70

 

 

هندی منفی 1 بلژیک 

ضریب : 1/75

 

 

 

آور 2/5 کل بازی 

ضریب : 1/45