جمعه ۹۸/۵/۲۵

هردوتیم گل میزنن ( بی تی )

ضریب : 1/70

 

1- برد میزبان

ضریب : 1/44

2- بالای 2/5 گل کل بازی 

ضریب : 1/77

 

1- هردوتیم گل میزنن ( بی تی )

ضریب : 1/80

 2- حداقل یک نیمه مساوی 

ضریب : 2/20